Naši psi

   Aischa z Jukasu
   HD 0/0, DNA gpr.
   BH, IPO1, IPO2, IPO3
   VD, 5JV1/P 1.tř.chov.
   více informací, fotky a videa

   Bendix Devil Fox
   více informací, fotky a videa
   Enjoy z Jukasu
   HD 2/1, ED 0/0, DNA gpr.
   BH, IPO1, IPO2, IPO3
   VD, 5V1/P 1.tř.chov.
   více informací, fotky a videa
   Exi z Hückelovy vily
   HD 1/1, ED 0/0, SDCA1 N/N
   BH, IPO1
   PT uspěl
   více informací, fotky a videa   Greiss Mapet
   více informací, fotky a videa
   Gucci z Jukasu
   HD 0/0, ED 0/0, DNA gpr.
   BH, IPO1, IPO2, IPO3
   D, 5CY1/P 2.tř.chov.
   více informací, fotky a videa
   Chester z Jukasu
   HD 0/0, ED 0/0, SA 0 DNA gpr.
   DM N/N, délka srsti L/L
   BH, IPO1, IPO2, IPO3
   VD, 5V1/P 1.tř.chov.
   více informací, fotky a videa   Querry z Jukasu
   HD 0/0, ED 0/0, SA 0
   více informací, fotky a videa   Railey z Jukasu
   více informací, fotky a videa
Vzpomínáme

   Brita Suché Lazce
   HD 1/1, DNA
   ZVV1, IPO1
   D, 5CV1/P 2.tř.chov.
   více informací, fotky a videa